воскресенье, 11 октября 2020 г.

Aşgabatda web sahypa sargyt ediň

 Aşgabatda web sahypa sargyt ediň

Türkmenistanda web sahypasyny ösdürmek taslamasy

Telekeçiler we kompaniýalar üçin Aşgabatda işewür web sahypalaryna girýän kartoçkalar

Taslamanyň esasy maksady

Aşgabat, Türkmenistanyň bir kompaniýasynyň ýa-da telekeçisiniň internet wekilçiligini döretmek.

 

Onlaýn wizit kartoçka almak üçin üç esasy ädim bar. Kiçijik kärhanalar üçin iň oňat çözgüt

 Aşgabatda web sahypasyny ösdürmegiň bahalary

 

Iş üçin zerur zat

Domen ady - internetdäki geljekki sahypanyň salgysy (pasport maglumatlaryňyz üçin bir domen saýlamaga we bellige almaga kömek ederis). - 800 manat.

 

Bize 4-8 sahypa üçin elektron materiallary iberiň (logotip, aragatnaşyk maglumatlary, kompaniýa hakda tekst, hyzmatlaryň ýa-da önümleriň sanawy, beýleki tekstler, suratlar we ýokary hilli suratlar giň formatda, bahalaryň sanawlaryny, söz resminamalaryny, prezentasiýalary).

 

Biznes web sahypasyny döredýäris (şahsy ýa-da korporatiw ulanmak üçin) we Google-yň Webmaster Gurallarynda (1-den 8-e çenli statiki sahypa) - 3000 manat.

 

Jemi 3800 manat

 

Köp dilli sahypa döretmeli bolsaňyz, onda

 

Başga dillerde (Iňlis, Türkmen) birmeňzeş wersiýa ýasap bilerin - sizden terjime we her dil üçin 1500 manat goşmaça töleg

 

Wizit kartoçkasyndan has köp zat gerek bolsa

 

Önümleriňizi (harytlar, hyzmatlar we ş.m.) ulanmak baradaky makalalary we teklipleri neşir etmek üçin täzelikler blogyny döredýäris - kiçi domen - 1000 manat. (https://blog.vizitkatm.ru  ýaly).

 

Google-da # Biznes web sahypasyny döretmäge kömek ederin - diňe ilkinji sazlama we wizit kartoçkasynyň web sahypasyna baglanyşyk (wizit kartoçkasy web sahypasy bilen bilelikde işleýär) - 1000 manat (bu ýerde hyzmatlary we harytlary, habarlary, mahabatlary, mahabat materiallaryny we ş.m. çap edip bilersiňiz). ). (https://vizitkatm.business.site  ýaly).

Esasy wizit kartoçkasynyň web sahypasyna baglanyşyk bolan “Yandex Tools” katalogynda Gurama kartasyny gurarys (Sosial ulgamlarda iş sahypalaryny döretmegi maslahat berýäris, soňra baglanyşyklary bize habar berýäris, “Yandex Card” -da bellige alarys), web sahypalaryna baglanyşyklary bellige alarys, soň bolsa size görkezeris. gysga neşirleri goşuň we Blogdaky makalalara baglanyşyk goýuň - 500 manat.

 

Onlaýn işiňizi ösdürmek üçin aňsat, çalt we satylýan Turbo saýtlaryny döretmäge kömek ederis. “Yandex.Direct” -däki turbo saýtlary dürli meseleleri çözmek üçin amatlydyr - köp önümli doly hukukly dükan döretmekden başlap, internetdäki kompaniýanyň wizit kartoçkasyna çenli. Etjekdigimize ynanýan bolsaňyz - 1 müňden 3 müň manata çenli. (mysal üçin https://vizitkatm.turbo.site).

Создание сайта-визитки для Бизнеса

Creation of a business card website for Business

Biznes üçin wizit kartoçkasynyň web sahypasyny döretmek

https://www.vizitkatm.ru Сайт на русском языке

 

https://en.vizitkatm.ru/  Website in English

 

https://tm.vizitkatm.ru/ Türkmen dilinde web sahypasy

vizitkatm@gmail.com

Звонить на Русском 680945, 672880

Türkmenlere jaň ediň +99363944265

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Визитка компании Туркменистана

  Визитка компании Туркменистана — экспресс запуск отдельного Вебсайта с возможностью расширения Начните проект сегодня. Мы подберем для вас...